Sa većom transparentnošću, sa većom tržišnom utakmicom, to može građanima da donese veće i bolje cene njihovih hartija od vrednosti, a onda je to benefit, kako za njih, tako i za sve druge učesnike na finansijskom tržištu", rekao je Ilić u pauzi javne rasprave o nacrtu ova dva zakona.
Ilić je najavio da će novim zakonom o tržištu kapitala, ono biti potpuno drugačije strukturisano, gde se uvodi multilateralna trgovačka platforma i dodao da se regulisano tržište kapitala sastoji od dva segmenta i skraćuju se rokovi za izveštavanje u prospektima preduzeća sa godinu dana na kvartalno izveštavanje.
"Sve to treba da doprinese da imate blagovremenu informaciju, da kao ozbiljan investitor možete da donesete definitivnu odluku da li ćete investirati ili ne. S druge strane, to treba da se reflektuje i na cenu, a svako reflektovanje na cenu pozitivno znači da svi naši građani mogu biti sigurni i zaštićeni, da pravovremeno mogu donositi odluke", objasnio je Ilić.
Zakon o investicionim fondovima iz 2006. godine pretrpeo je izmene u 2009. godini, jer je to bila reakcija na svetsku ekonomsku krizu, a kroz smanjenje troškova povećana je njihova konkuretnost na tržištu i zaštićeni su investitori.
Nove izmene zakona o investicionim fondovima predstavljaju usaglašavanje za nacrtom zakona o tržištu kapitala i podrazumevaju dve najveće izmene.
Naime, društva za upravljanje investicionim fondovima mogu se baviti i upravljanjem portfolija i pruzanjem investicionih saveta drugim klijentima koji nisu članovi tog investicionog fonda.
Druga velika izmena odnosi se na "kastodi" banke, jer do sada taj pojam nije bio obuhvaćen u važećem zakonu o investicionim fondovima, tako da je definisan delokrug njenih usluga i dobijanje dozvole za rad, što do sada nije bio slučaj, rečeno je u javnoj raspravi.